การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา โดยสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า จัดสัมมนา Power Digital Solution Roadmap สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากรให้สอดรับกับโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา Power Digital Solution Roadmap โดยมีนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันท์ ผู้อำนวยการโครงการ Robotics AI and Intelligent Solution จากโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายคุริฮาระ มาซายูกิ ผู้จัดการทั่วไป จากโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา มารุบินี คอร์ปอเรชั่น มาร่วมแลกเปลี่ยนมิติและมุมมองในการพัฒนาระบบดิจิทัล ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช 1 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระชัย ผวก. กล่าวว่า “ปัจจุบัน Disruptive Technology เข้ามาสร้างผลกระทบต่อองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ทำให้ กฟผ. ต้องปรับตัวให้พร้อมรับเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายองค์กรสู่การเป็นโรงไฟฟ้าดิจิทัลในอนาคต การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยาย นับเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับมายเซ็ทของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล”

          นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานว่า “สายรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ได้จัดตั้งทีมงาน เพื่อศึกษาและจัดทำ Roadmap สู่การเป็นโรงไฟฟ้าดิจิทัล ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการสร้างกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม โดยแบ่งระยะการดำเนินงานออกเป็น 4 ช่วง มีเป้าหมายสูงสุด คือ ใช้ระบบ AI เข้ามาคิดวิเคราะห์ประมวลผลการทำงาน มีศูนย์กลางในการควบคุมโรงไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีให้สอดรับกับกระบวนการทำงาน ที่ซับซ้อนโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนลดลง”

         นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึง การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลในโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาว่า "ในปัจจุบันการไหลเวียนของโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเกิดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาอย่างรวดเร็วและกำลังขยายเป็นวงกว้างด้วยการใช้งานระบบ Mobile หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลความปลอดภัยของโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานจึงมีการผลักดันโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา ดิจิทัล ได้แก่ พรบ. คุ้มครองโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาส่วนบุคคล และ พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

          นอกจากการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี จัดสร้างโครงข่ายบรอดแโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาด์แห่งชาติ ให้ทุกหมู่โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาออกแบบโครงสร้างและการสร้างมาตรฐานการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาอันเป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดทรัพยากรและลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนลง

.

          ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันท์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านของภาคโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาว่า “อำนาจของเทคโนโลยีดิจิทัล (Power of Digital) ทำให้โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาทำงานได้รวดเร็วโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา (Power of speed) สามารถจัดเก็บโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาได้มากโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา (Power of storage) รวมทั้งเชื่อมต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็วโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา (Power connectivity) สิ่งสำคัญของการนำโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเข้ามาพัฒนาในภาคโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา คือ 1.) หุ่นยนต์อัจฉริยะ (AI) ที่นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจำลองผัสสะทั้ง 5 ของมนุษย์ ตา จมูก หู ลิ้น กาย และนำไปประมวลผลต่อยอดสู่การทำงาน เช่น เทคโนโลยีกล้องที่ใช้ในการผ่าตัดจำลองการมองเห็นของมนุษย์ ต่อยอดสู่การส่องกล้องผ่าตัดในระยะไกล เป็นต้น 2.) Internet of value ที่สามารถส่งโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาถึงคนจำนวนมากในเวลารวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง คือสถาบันการเงิน หรือสำนักชำระบัญชี 3.) Digital Twin โดยผสานการดำเนินงานด้วยดิจิทัล และการทำงานด้วยมนุษย์ควบคู่กันไป

          นายคุริฮาระ มาซายูกิ ได้กล่าวถึงแผนงานระบบดิจิทัลสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ของ กฟผ. ว่า “โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา มารุบินี คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินโครงการ Digitalization ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยูนิต 11 และ 13 ภายใต้สัญญา MOU ฉบับที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าภายในระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินงานโครงการ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอด Digital Solution สำหรับระบบการจัดการพลังงานของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อไป”

          สุดท้าย นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร ทีมงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมการสัมมนา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้งานสัมมนาเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี โดยสายรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า จะนำความรู้มิติมุมมองในการดำเนินงานที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลกและของโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับดำเนินงานของ กฟผ.