โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา เครื่องที่ 1

section-head-development-project

 

โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาโครงการ

 

โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาจากสื่อมวลชนโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเทพา


รายละเอียดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา

ความเป็นมาและลักษณะโครงการ

         ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้มีอัตราความต้องการไฟฟ้าเพิ่มสูงโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาอย่างต่อเนื่อง การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ ต้องพิจารณาให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าและกาลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เพียงพอ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้สามารถพึ่งพาตนเองได้และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในอนาคต

         โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นหนึ่งในแผนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขนาดกาลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) ประมาณ 1,100 เมกะวัตต์ จานวน 2 เครื่อง มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เครื่องที่ 1 ในปี พ.ศ. 2564 และเครื่องที่ 2 ในปี พ.ศ. 2567

สถานที่ตั้งโครงการ

         โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 2,960 ไร่ มีอาณาเขตโดยรอบดังนี้

         ทิศเหนือ จรดทะเลชายฝั่งอ่าวไทย

         ทิศใต้ จรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43

         ทิศตะวันออก จรดคลองตูหยง และป่าสงวนแห่งชาติ เกาะเหลาะหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

         ทิศตะวันตก โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาคลองประดู่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

         โดยมีการพัฒนาท่าเทียบเรือด้านหน้าโครงการเพื่อรับเรือขนส่งถ่านหินบิทูมินัส/ซับบิทูมินัส ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เข้ามาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ จะมีการก่อสร้างแนวสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ ระยะทางประมาณ 70-80 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อจากโครงการไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 3

ลักษณะโรงไฟฟ้า

         โรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดกำลังผลิตสุทธิ 1,000 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (กำลังผลิตติดตั้ง 2×1,100 MW)

เชื้อเพลิง

          ใช้ถ่านหินนำเข้าประเภท Sub-bituminous/bituminous วันละประมาณ 22,000 ตัน

กำหนดจ่ายไฟฟ้า

         ปี 2564 และ 2567

เทคโนโลยีการผลิต

         โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant) โดยใช้ไอน้ำที่มีความร้อนและแรงดันสูงในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ และเลือกใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ถ่านหินแบบ Pulverized Fuel Combustion ซึ่งมีการบดถ่านหินให้มีขนาดเล็กแล้วพ่นเข้าไปในเตาเผาพร้อมอากาศ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา และเลือกใช้หม้อไอน้าแบบ Ultra-Supercritical (USC)

เทคโนโลยีการควบคุมมลสาร

         ฝุ่นละออง เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) ประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่นสูง นิยมใช้ในโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาต่างๆ เนื่องจากสามารถ ดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนได้

         ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยน้าทะเล (Seawater Flue Gas Desulphurization;SWFGD) ประสิทธิภาพในการกำจัดสูง ประมาณ 98 % ไม่ต้องใช้หินปูนเป็นตัวดูดซับ และไม่มีกากของเสียเกิดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา

         ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ระบบเอสซีอาร์ (Selective Catalytic Reduction; SCR) ประสิทธิภาพการบาบัดสูง 80-90 % เป็นกระบวนการที่ใช้กันแพร่หลาย ใช้คะตะลิสต์ เพื่อช่วยเปลี่ยนไนโตรเจนออกไซด์ให้กลายเป็นไนโตรเจน และน้ำ

         สารปรอท อุปกรณ์ดักจับสารปรอท โดยใช้ผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Injection; ACI) มีประสิทธิผลสูงในการบำบัดสารอินทรีย์ เหมาะสมในการบำบัดอากาศเสียที่มีปริมาตรมาก

ปริมาณการใช้และสำรองเชื้อเพลิง

         โครงการต้องการใช้ถ่านหินประมาณ 21,700 ตัน/วัน หรือประมาณ 6.7 ล้านตัน/ปี สำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,100 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (คำนวณที่วันทางาน 310 วัน/ปี) โดยมีปริมาณถ่านหินที่สำรองไว้ใช้ในพื้นที่โครงการประมาณ 1.4 ล้านตัน เพียงพอสาหรับการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

การขนส่งและลำเลียงเชื้อเพลิง

         ถ่านหินจะถูกนำเข้ามาทางทะเล โดยการขนส่งทางเรือลักษณะเป็นเรือบรรทุกถ่านหินระบบปิดขนาดระวางบรรทุกประมาณ 13,000 เดทเวทตัน ออกจากท่าเรือส่งออกในต่างประเทศ หรือจากบริเวณจุดขนถ่ายอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม มาทำการขนถ่ายถ่านหิน (Unloading) โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาจากเรือบริเวณหน้าท่าเทียบเรือโครงการ ฯ (Berth & Jetty) และลำเลียงเข้าระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน (Coal Conveyor) เพื่อไปเก็บยังอาคารเก็บถ่านหินของโครงการ ฯ ต่อไป ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินของโครงการประมาณ 21,700 ตัน/วัน อ้างอิงถ่านหินที่ค่าความร้อน 5,100 kcal/kg, gar หรือประมาณ 6.7 ล้านตัน/ปี คิดเป็นจำนวนเที่ยวเรือบรรทุกถ่านหินสูงสุด ประมาณ 4 เที่ยว/วัน

ท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน

         ท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินของโครงการมีระยะทางจากชายฝั่ง ประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถรับเรือเพื่อขนถ่ายถ่านหินได้พร้อมกันสูงสุด 4 ลำ (ขนถ่าย 2 ลำ และจอดรอ 2 ลำ) ทั้งนี้ การขนถ่ายและลำเลียงถ่านหินของโครงการจะเป็นระบบปิด โดยใช้อุปกรณ์ขนถ่ายถ่านหินจากเรือแบบสกรู (Screw Type Ship Unloader) ชนิดทำงานแบบต่อเนื่องโดยระบบไฟฟ้า อัตราการขนถ่ายไม่น้อยกว่า 1,500 ตัน/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง โครงสร้างของอุปกรณ์ขนถ่ายออกแบบให้มีลักษณะปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในระหว่างการทำงาน โดยจะมีแผ่นยาง/พลาสติกรองรับระหว่างท่าเทียบเรือและกราบเรือบริเวณจุดขนถ่ายในขณะขนถ่ายถ่านหินเพื่อป้องกันการตกหล่นของถ่านหินสู่ทะเล

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ขนถ่ายถ่านหินจากเรือ แบบสกรู (Screw Type Ship Unloader)

การจัดเก็บและสำรองเชื้อเพลิง

         โครงการมีการสำรองถ่านหินไว้ในพื้นที่โครงการ ประมาณ 1.4 ล้านตัน เพียงพอสาหรับการใช้งานของโรงไฟฟ้าขนาด 1,100 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ไม่น้อยกว่า 60 วัน สำหรับพื้นที่จัดเก็บถ่านหินของโครงการ มีลักษณะเป็นอาคารปิด ขนาดพื้นที่ของอาคารประมาณ 350 x 760 ตารางเมตร (ความยาวประมาณ 760 เมตร ความกว้างประมาณ 350 เมตร และความสูงประมาณ 30-40 เมตร) โครงสร้างอาคารจะมีหลังคาคลุมและผนังปิดข้างโดยรอบ เปิดเฉพาะทางเข้าออกของสายพาน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของถ่านหิน ภายในอาคาร สามารถกองถ่านหินได้ อย่างน้อย 4 แถว (Bay) แต่ละแถวสามารถเก็บถ่านหินได้ประมาณ 350,000 ตัน

การรับฟังการประเมินผลกระทบโครงการ(EHIA)

         การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดทำ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้เปิดให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ EHIA ตั้งแต่ต้น

          นอกจากนั้นในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งจะมีทั้งผู้แทนของฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยลงทะเบียนและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ซึ่งมีการเผยแพร่โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาจากการรับฟังความคิดเห็นให้สาธารณชนรับรู้อย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

          อีกทั้งโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาสาธารณะในปัจจุบันยังเปิดกว้าง ทำให้สาธารณชนและประชาชนผู้สนใจได้รับรู้และมีการนำโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่างกว้างขวาง

ขั้นตอนการพิจารณา EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านเทพา ประกอบด้วย

         1) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,860 คน

         2) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 708 คน

         3) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 6,498 คน

การสร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่

โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาและการมส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

         วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเทพาบีชรีสอร์ท ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา หน่วยราชการในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน อ.เทพา ได้จัดรับฟังความคิดเห็นกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา โดยมีชาวเทพาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ชาวชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ผลัดเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

         วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ชาวโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาอำเภอเทพา กว่า 800 คน จัดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาแสดงพลังสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ณ บริเวณโรงแรมเทพาบีช รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา โดยแสดงจุดยืนการมีโรงไฟฟ้าจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนา สร้างงานสร้างอาชีพและความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยชาวโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาจะเข้าไปมีส่วนรวมและตรวจสอบการทำงานของโรงไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมตลอดการทำงานของโครงการ ขอให้ฟังเสียงของคนในพื้นที่และขอให้ชาวโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจเอง

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ. ให้การต้อนรับ คณะผู้นำชุมชนจังหวัดปัตตานี นำโดย นายมะแอ สะอะ ผู้นำชุมชนปัตตานี และนายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยะลา ณ สำนักงานกลาง กฟผ. ภายหลังจากนายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา (หก-ตท.) เชิญผู้นำชุมชนภาคใต้ ดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กฟผ. ได้จัดเสวนา "เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้" โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาโดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ นายรัตนชัย นามวงศ์ อดีตรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า นายพล คงเสือ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และนายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา มีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ชุมชนอำเภอเทพา เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน

         เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา พล.ท.คุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4 ในฐานะผู้แทน คสช.เป็นประธานในการเปิดเวทีย่อยรับฟังความเห็นชาวอำเภอเทพา เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอเทพา เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานขาดแคลนในพื้นที่ภาคใต้ และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ยืนยันว่ารัฐบาลและคสช.มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และในฐานะผู้แทนคสช.ก็พร้อมร่วมทุกเวทีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการ พร้อมรวบรวมทุกโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลานำเสนอรัฐบาลต่อไป

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ชาวโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลากลุ่มพัฒนาคุณภาพขีวิต อ.เทพา จ.สงขลา รวมตัวกันประมาณ 300 คน เดินทางมายังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา(กฟผ.) เพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนการก่อสร้างท่าเทียบเรือและโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 2,200 เมกวัตต์ ในพื้นที่อ.เทพา โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ฮัจยีมานิต มุณี ผู้นำทางศาสนา และชาวโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาจากตำบลต่างๆ ในอำเภอเทพากว่า 200 คน เดินทางไปยื่นหนังสือสนับสนุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

         เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 สถานีไฮเคเบิลทีวี จัดเสวนา “ทิศทางการพัฒนาเทพา เมื่อมีโรงไฟฟ้า” ณ โรงแรมเพ็ชรมี รีสอร์ท อำเภอเทพา จ.สงขลา โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพา และนายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา และมีนางสาวชฏาพร ชัยขันธ์ ผู้อำนวยการโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาและรายการสถานีไฮเคเบิลทีวี จ.สงขลา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเสวนามากกว่า 120 คน

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาเทพา ซึ่งประกอบด้วย 67 องค์กรในอำเภอเทพา นำโดยนายพณวรรธน์ พงศ์ประยูร และตัวแทนกว่า 50 คน ยื่นหนังสือขอให้สนับสนุนและเร่งรัดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาถึงนายกรัฐมนตรี โดยมีพันเอกธีรวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

         มัสยิดและกุโบร์ ยังคงอยู่ที่เดิมโดยไม่มีการโยกย้าย โดย กฟผ. ได้มีหนังสือชี้แจงและยืนยันไปยังคณะกรรมการกลางอิสลามในพื้นที่แล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีแนวกันชนระยะห่างจากแนวเขตพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 100 ม. ตามโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา และมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ชุมชนเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติ

         วัดป่าปากบางเทพาราม ไม่อยู่ในขอบเขตพื้นที่โครงการ มีแนวกันชนระยะห่างจากแนวเขตพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 100 ม. ตามโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา ชุมชนสามารถเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติ

         พื้นที่โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลามูลนิธิอิตีซอมวิทยา (ปอเนาะตะเยาะห์ซู) กฟผ. ได้พิจารณาจัดหาพื้นที่ตั้งโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาแห่งใหม่ทดแทนพื้นที่เดิม พื้นที่ประมาณ 85 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการสถานศึกษาของโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เบื้องต้น ดังนี้

          * ตั้งอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งเดิม

          * มีความสะดวกปลอดภัย

          * เส้นทางคมนาคมสะดวก

          * มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาให้อย่างเหมาะสมและ

FAQ Thepa MasterPlan

     พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 2,895 ไร่ มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินประมาณ 1,173 ไร่ มีเอกสารสิทธิ์เป็น นส.3ก, นส.3 ประมาณ 1,021 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ทุ่งปลักสะเดา) ประมาณ 735 ไร่ จากการสำรวจมีผู้อยู่อาศัยในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 78 หลังคาเรือน มีผู้อยู่อาศัยในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 70 หลังคาเรือน 
     การดำเนินการจัดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาที่ดินจะดำเนินการภายหลังจากที่โครงการฯ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วเท่านั้น โดยมีการตั้งกรรมการจัดโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาที่ดิน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีผู้แทนชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ พื้นที่มีกรรมสิทธิ์ จะโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาจากผู้ครอบครองโดยพิจารณาจากราคาประเมิน และราคาตลาด สำหรับพื้นที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ จะชดเชยไม่เกินราคาประเมิน ได้แก่ ค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ หรือพืชผล

     1. สะพานเชื่อมท่าเทียบเรือของโครงการฯ ซึ่งมีขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 3,000 เมตร ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นโครงสร้างโปร่งและเสาสะพานมีลักษณะเป็นทรงกระบอกจึงไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสลมและกีดขวางการไหลของน้ำ และไม่มีการกำหนดเขตหวงห้ามทำให้ชาวประมงทำการประมงได้ตามปกติ นอกจากนี้โครงการมีการร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนจึงออกแบบสะพานให้มีช่องที่เรือประมงสามารถลอดผ่านได้จำนวน 2 ช่อง โดยมีความกว้าง 30 ม. และความสูงเมื่อระดัโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำทะเลโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาสูงสุดประมาณ 9 ม. สำหรับช่องปกติมีความสูงเมื่อระดัโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำทะเลโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาสูงสุดประมาณ 3 ม. ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการสัญจรทางเรือ อาชีพประมงและการกัดเซาะชายฝั่ง

FAQ Thepa Bridge

     2. โครงสร้างรัโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำเข้าของโครงการฯ ความยาว 500 ม. จากชายฝั่ง จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่าจะทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะในบริเวณขอบเขตชายฝั่งหน้าโครงการโรงไฟฟ้าซึ่ง กฟผ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบดังกล่าวโดยการจัดทำเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชนิดชิดฝั่งความยาวประมาณ 700 ม. นอกจากนี้มีมาตรการตรวจสอบสภาพการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งต่อชุมชน

FAQ Thepa WaterChannel

     จำนวนเสาเข็มของท่าเทียบเรือจะมีทั้งหมด 1240 ต้น โดยแบ่งเป็นเสาเข็มท่าเทียบเรือ 190 ต้น เสาเข็มสะพานท่าเทียบเรือ 1050 ต้น การตอกจะทำการตอกเสาเข็มทีละต้น เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ทำงานสูงสุด 4 ต้น/วัน (ใช้เวลาตอก 80 นาที/ต้น) ดังนั้นจะใช้เวลาในการตอกเสาเข็มทั้งหมด 310 วัน เท่านั้น 
     เนื่องจากการตอกเสาเข็มจะทำการตอกทีละต้นและการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือจะค่อยๆทำจากฝั่งออกไปสู่ท้องทะเล ดังนั้นท้องทะเลในส่วนที่ยังไม่ก่อสร้างชาวประมงก็ยังสามารถทำการประมงได้ตามปกติ สำหรับในส่วนสะพานท่าเทียบเรือที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะทยอยเปิดพื้นที่ให้ชาวประมงทำการประมงได้ตามปกติ 
     ในส่วนเรื่องการจับปลาได้น้อยลงนั้น อาจจะเกิดในช่วงการก่อสร้างและในบริเวณที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ เนื่องจากความไม่คุ้นเคยในสภาพแวดล้อมของปลา แต่หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จปลาจะกลับมาดังเช่นท่าเทียบเรืออื่นๆ

     โรงไฟฟ้าเทพาใช้ถ่านหินคุณภาพดีประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส นำเข้าจากต่างประเทศเป็นเชื้อเพลิง จึงไม่สามารถใช้ถ่านหินจากแหล่งสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นถ่านหินประเภทลิกไนต์มีคุณภาพต่ำกว่าเป็นเชื้อเพลิง จึงมั่นใจได้ว่า กฟผ. ไม่มีแผนที่จะขุดถ่านหินจากแหล่งสะบ้าย้อยมาใช้งาน หาก กฟผ. มีการนำถ่านหินจากแหล่งสะบ้าย้อยซึ่งอยู่ห่างจากโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาประมาณ 40 กิโลเมตร (ไม่ใช่ 20 กิโลเมตร) มาใช้จริง ถือว่าเป็นการทำผิดจากที่ได้ระบุไว้ ประชาชนสามารถตรวจสอบ ฟ้องร้อง กฟผ. ได้

          จากข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้น้ำในระบบหล่อเย็นของโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ที่กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าเทพาใช้น้ำถึง 9 ล้านคิว แต่โรงไฟฟ้าจะนะใช้เพียง 34,000 คิว เท่านั้น ทำไมปริมาณการใช้น้ำต่างกันถึงเพียงนี้ และการระบายความร้อนด้วยน้ำทะเลจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร ข้อเท็จจริง คือ ประการแรก ตัวเลขการใช้น้ำของโรงไฟฟ้าจะนะ ไม่ใช่ 34,000 คิวต่อวันนั้น ที่ถูกต้องคือ 100,555 คิวต่อวัน การที่โรงไฟฟ้าเทพาใช้น้ำมากกว่าเนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าคนละชนิด โรงไฟฟ้าเทพาเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ส่วนโรงไฟฟ้าจะนะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และขนาดของกังหันไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะใหญ่กว่าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เมื่อเทียบกันที่ กำลังการผลิตไฟฟ้าที่เท่ากัน ดังนั้น จึงต้องใช้น้ำหล่อเย็นปริมาณมากกว่า นอกจากนี้ ถ้าดูจากกำลังการผลิตติดตั้ง โครงการโรงไฟฟ้าเทพามีกำลังผลิตติดตั้ง 2,200 เมกะวัตต์ แต่โรงไฟฟ้าจะนะ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,476 เมกะวัตต์

         ประการที่ 2 โรงไฟฟ้าทั้งสองโรงนี้ใช้ระบบระบายความร้อนแตกต่างกัน โรงไฟฟ้าจะนะใช้ระบบหล่อเย็นแบบ 1.5 Closed-Cycle Cooling Tower ทำงานโดยการวนน้ำผ่านหอหล่อเย็น และนำกลับมาใช้ซ้ำ 1.5 รอบ โดยเป็นการเติมน้ำเข้ามาในส่วนที่ระเหย และปรับให้น้ำหล่อเย็นมีคุณสมบัติที่ตรงตามค่ามาตรฐานอยู่ตลอดเวลา

         แต่โครงการโรงไฟฟ้าเทพาใช้ระบบหล่อเย็นแบบ Once Through Cooling Water System ซึ่งเป็นการผ่านของน้ำเพียงครั้งเดียว จึงมีปริมาณน้ำเข้ามาในระบบมากกว่า โดยน้ำทะเลจะถูกส่งผ่าน เข้าสู่เครื่องควบแน่น (Condenser) หลังจากนั้น บางส่วนถูกนำไปใช้ต่อในระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยน้ำทะเล (SWFGD) ก่อนไปรวมกัโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา้ำหล่อเย็นทั้งหมด เพื่อส่งผ่านไปยัง Helper Cooling Tower ทำให้อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นลดลงใกล้เคียงสภาพธรรมชาติมากที่สุด

         นอกจากนี้ การที่โรงไฟฟ้าเทพาใช้น้ำทะเลสำหรับระบบหล่อเย็น ซึ่งมีความเข้มข้นสูง ไม่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนได้อีก ต่างจากโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งใช้น้ำจืดจึงสามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้

          ประการที่ 3 การใช้น้ำทะเลกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าเทพาไม่ทำให้เกิดการสะสมของ โลหะหนักต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำทะเล เนื่องจากโลหะหนักได้ถูกกำจัดไป โดยระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต รวมทั้งระบบกำจัดสารปรอท โดยใช้ระบบฉีดผงถ่านกัมมันต์ไปแล้ว

         ประการที่ 4 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการยังได้ออกแบบระบบระบายน้ำ และควบคุมคุณภาพน้ำที่ระบายลงสู่ทะเลในระยะรัศมีจากจุดปล่อยน้ำตั้งแต่ 500 เมตร ออกไปในท้องทะเลธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 คือ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับเป็นที่แพร่พันธุ์ อนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ พืชหรือหญ้าทะเล คือมีค่าอุณหภูมิเพิ่มโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ ดังนั้น ในภาพรวมจึงไม่มีการชะล้าง เพิ่มการสะสมของโลหะหนัก รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาิเวศทางทะเลในระดับต่ำ

         ประการที่ 5 โครงการโรงไฟฟ้าเทพาลดผลกระทบต่อสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยการชักน้ำผ่านคลองชักน้ำทำให้มีความเร็วการไหลต่ำ ความเร็วในการสูบไม่เกิน 0.3 เมตร ต่อวินาที ซึ่ง สัตว์น้ำสามารถว่ายผ่าน โดยไม่ถูกแรงดูดเข้ามาในระบบ นอกจากนั้น ยังมีตะแกรงกรอง 2 ชั้น คือ ตะแกรงขนาด 5 เซนติเมตร และ 1 เซนติเมตร เพื่อป้องกันสัตว์น้ำวัยอ่อน และสัตว์น้ำขนาดเล็ก และเล็กมาก

         ทั้งนี้ ปากทางคลองชักน้ำเป็นคลองขุดใหม่ จึงทำให้ยังไม่มีสัตว์หน้าดินเข้ามาอาศัย โดยปกติแล้วต้องใช้เวลาถึง 30 วันจึงจะเกิดสัตว์หน้าดิน เมื่อพิจารณารวมกับระยะในการดึงน้ำพบว่า ยังไม่ถึงพื้นท้องน้ำที่สัตว์หน้าดินอาศัยอยู่ นอกจากมาตรการดังกล่าว โครงการจะมีการขุดลอกคลองเป็นประจำเพื่อป้องกันหน้าดินตื้นเขิน และป้องกันการสูบเอาสัตว์หน้าดินในบริเวณคลองชักน้ำเข้าไปในระบบ ไม่มีการใช้สารเคมีจากภายนอก มีเพียงการใช้คลอรีนที่ผลิตจากน้ำทะเล ซึ่งจะผลิตให้เพียงพอกับการป้องกันเพรียงในเส้นท่อเท่านั้น น้ำที่ใช้งานแล้วจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลทั้งหมดโดยควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพน้ำให้อยู่ในมาตรฐานน้ำทะเลธรรมชาติ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชน

         ประการที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทางโครงการจัดให้มีดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ ณ จุดปล่อยน้ำ ของโครงการเป็นประจำ โดยใช้หอยแครง และหอยแมลงภู่เป็นตัวชี้วัด ทั้งนี้เพราะสัตว์สองชนิดนี้อาศัยอยู่ติดที่ หอยแครงอาศัยในน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งโดยกรองอาหารจากดินตะกอน ส่วนหอยแมลงภู่อยู่ห่างจากชายฝั่งมากกว่าโดยกรองสารแขวนลอย และจุลินทรีย์ในน้ำทะเลกินเป็นอาหาร ซึ่งสัตว์ทั้งสองชนิดนี้สะท้อนให้เห็นการปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี

          ประการที่ 7 โครงการมีมาตรการการดูแลธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยทางด้านประมง จัดหาเครื่องมือประมงทดแทนเครื่องมือเดิม ประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเกษตรกรเพื่อชดเชยรายได้ ส่งเสริมการเลี้ยงปลากระชัง และเพาะเลี้ยงสาหร่าย รวมทั้งสร้างความรู้และเข้าใจกับชุมชน

     โรงไฟฟ้าเทพาได้มีการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักวิชาการและที่โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลากำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบ และความหายนะต่อระบโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาิเวศทางทะเล การประกอบอาชีพประมง อาชีพเกษตรกรรมและวิธีชุมชนตามที่กังวล 
     นอกจากนี้ รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์สุขภาพยังต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และสุดท้ายต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นสิ่งยื่นยันได้ว่าโรงไฟฟ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

     โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายงาน EHIA จากคณะกรรมากรผู้ชำนาญการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (คชก.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Infographics

ไขข้อข้องใจ โรงไฟฟ้าเทพา

ชี้แจง โรงไฟฟ้าเทพา

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

เสียงจากชาวเทพา

สกู๊ปโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลา : ชาวโบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเทพายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเร่งสร้างโรงไฟฟ้าเทพา

Posted by on Wednesday, November 29, 2017

โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาเสวนา 'ทิศทางการพัฒนาเทพา เมื่อมีโรงไฟฟ้า' ณ เพ็ชรมี รีสอร์ท โดยนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพา นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา

Posted by on Sunday, October 8, 2017

การแสดงความคิดเห็นของชาวเทพา

 

โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | เคล็ดลับเกมยิงปลา | อาวุธเกมยิงปลาชี้แจง Social Media

 


เสียงจากชาวเทพา


สนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าเทพา


รายงาน EHIA